آگهی‌ آماده به کار اپراتو دریل واگن کرمانشاه


شماره آگهی: 1597
آگهی ثبت شده در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۲

شرایط توافقی تا قبل از حصول اطمینان از معامله از پرداخت هر گونه پیش پرداخت خودداری فرمایید تلفن تماس با کارشناسخننحححخکد خن۷۷۸۸۸۸۸حححححح۸۸۷۸۸ح۸۷۷۷۷۷خخخخ۸خخخخخخخخخ۷خخح۸۸۸۸۸خخ۸حخخ۸88۸۸ححخ۷۸ ترانشه 09335203804

ایجاد شده توسط: آقای قادری

از ۱/۰۴/۲۲ تا ۱۴۰۱/۰۴/۳۱


راننده‌‌های مورد نیاز


تماس با پشتیبانی ترانشه 09335203804


پروژه‌های مشابه